Kvalita a účinnost

Na našem trhu se pohybuje řada produktů, ať už dovážených, tak domácích, které jsou baleny do různě velkých obalů zhotovených z odlišných materiálů a určeny pro různé aplikace. Pro běžného uživatele tak není vůbec jednoduché se v této oblasti orientovat a najít si v záplavě těchto všech výrobků opravdu kvalitní produkt za cenu odpovídající (přiměřené) kvalitě a účinnosti.

Další možností je si koloidní stříbro „podomácku“ připravit nebo zakoupit zařízení pro výrobu koloidu.  Zde bych ale varoval před pofiderní kvalitou, účinností a zdravotní nezávadností takto připravených přípravků.  Navíc u takto získané Ag disperze není možnost ověření kvality!!! Také možnosti získání opravdu kvalitních vstupních surovin jsou pro běžného uživatele značně omezené a snaha ušetřit vlastní výrobou tak může vést v lepším případě k používání málo účinného přípravku velmi omezené životnosti, vedoucí ve svém důsledku ke zklamání uživatele a k jeho odrazení od aplikace koloidního stříbra v budoucnu. V horším případě však může vést dlouhodobé užívání nekvalitní disperze i k zdravotním problémům a komplikacím, v krajním případě ke vzniku argyrie!!!!

Jak tedy poznám opravdu kvalitní produkt a co by mělo být ukazatelem dobré kvality a korektního přístupu výrobců a obchodníků k zákazníkovi? To už je složitější otázka. Nejčastěji, a dlužno podotknout v mnoha případech i jediným uváděným parametrem, bývá koncentrace Ag obsaženého v přípravku. Koncentrace Ag koloidu, udávaná jako 10, 20, 50 a více ppm (= parts per million = počet částic stříbra na milion částic rozpouštědla ≈ mg Ag/ 1 l koloidu), se stala především chytrým marketingovým tahem na spotřebitele, kteří přistupují ke koncentrovanějšímu koloidu jako k praktickému koncentrovanému balení. Tato úvaha sice zní na první pohled logicky, nicméně skutečná realita může být ve výsledku zklamáním a opak bývá pravdou. Čistý koloid totiž ředěním běžnou vodou v domácnosti upravovat a následně skladovat nelze.  Voda, která se používá k výrobě koloidního stříbra, je vysoce čistá demineralizovaná voda, beze stop jakýchkoliv mechanických či chemických nečistot.  Pomineme-li tak prostý fakt, že ředěním běžnou pitnou vodou obsahující minerály a jiné ionty dochází k znehodnocení koloidu z důvodu reakce Ag částic se „znečištěním“ vody, většina výrobců se snaží (a to jen s velkými obtížemi) zvýšením koncentrace docílit i zvýšení účinnosti méně kvalitní koloidní disperze. Vycházejí tak ze srážkové teorie částic, že množství účinných srážek (pravděpodobnost srážky Ag částice a patogenu) je úměrné nejen kinetické energii (rychlosti pohybu) částic, ale také jejich počtu (koncentraci). Také náklady na výrobu koloidní disperze nejsou úměrné celkovému nasycení.  Celkové množství skutečně „rozpuštěného“ kovu, ať už se jedná o koncentraci 5 nebo 100 ppm (částic Ag na milion částic rozpouštědla), je natolik malé, že se v celkových nákladech na přípravek projevuje jen minimálně. Většina výrobních nákladů je ovlivněna způsobem výroby a požadovanou kvalitou disperze – velikostí (resp. minimálními rozměry) stříbrných částic s co nejnižším rozměrovým rozptylem částic (rovnoměrností).  Není problém dnes připravit vysoce koncentrovaný stříbrný koloid i v relativně krátkém čase a za poměrně nízkých nákladů. Záměrem každého odpovědného výrobce by však měla být snaha o získání koloidu požadovaných a optimálních nanoskopických vlastností zaručujících kvalitu, optimální účinnost a životnost (stálost) jeho produktu. Filozofií naší společnosti je vyrábět koloidy s co nejnižší koncentrací (= případnou zátěží pro organismus), ale současně s co nejvyšším účinkem – reaktivitou, aktivitou.  Druhotným plusem takovýchto vysoce kvalitních přípravků je jejich zvýšená stabilita a rezistivita vůči vnějším faktorům ovlivňujících životnost a kvalitu přípravku. Dopad negativních účinků vnějších faktorů jako např. zvýšení teploty, resp. nestálá teplota skladování, účinky elektromagnetického pole jsou takto minimalizovány a pro předpokládanou dobu skladování 2 let zcela minoritní a zanedbatelné.

Z předešlých zmíněných skutečností tak vyplývá jednoduché konstatování. Samotná účinnost (kvalita) přípravku není až tak daná koncentrací, ale především čistotou vstupních surovin a způsobem výroby zaručující vytvoření disperze co nejemnějších částic stříbra definovaného spektra velikostí.  Čím je totiž částice menší, tím je rychlost jejího pohybu = pravděpodobnost srážky (reaktivita) a současně efektivní pokrytí oblasti svého působení vyšší. Nezasvěcenému do problematiky kinetiky a dynamiky mikro a nano částic se může zdát, že koncentrace přípravku 10 ppm a 100 ppm jsou svou účinností na organismus hodně rozdílné, nicméně co se týče efektivního, reálného působení na patogeny a ozdravný proces v organismu, je tato úvaha zavádějící a mylná.  10 x vyšší koncentrace totiž nezaručuje také 10x vyšší účinnost!!!! Hlavním rozhodujícím kvalitativním kritériem přípravku není totiž celkový obsah stříbra, ale spíš forma (velikost částic) v jaké je v tomto produktu obsažen! Reálně tak můžeme mít koloid o celkové nižší koncentraci stříbra (5, 10 ppm), ale pokud docílíte např. toho, že velikost stříbrných částic tohoto koloidu bude 10x, 100x nebo dokonce 1 000 x menší, než je tomu u běžných „domácích“ přípravků (běžná velikost částit 100-500 nm!), s překvapením zjistíte, že počet aktivních částic je 10 000 – 50 000 x větší než je tomu u nekvalitních roztoků koncentrace 100 ppm!!!! Takže účinnost tohoto 10 x méně koncentrovanějšího přípravku může být teoreticky 10 000 x vyšší, než je tomu u roztoku koncentrace 100 ppm!

Tento fakt si bohužel většina spotřebitelů při nákupu neuvědomuje a nechá se zmást jednoduchou argumentací o celkové koncentraci (ppm) Ag v přípravku, jejíž hodnota je v tomto smyslu matoucím a o reálné učinnosti přípravku nic nevypovídajícím údajem.

Co je tedy klíčovým faktorem účinnosti koloidu? Je to především velikost, resp. „malost“ částice kovového stříbra! Pro běžné spotřebitele je to ovšem velmi těžké, a dá se říci téměř nemožné, si tento parametr zjistit (nebereme-li v úvahu zadání drahé individuální analýzy v některé  z certifi­kovaných laboratoří).  Výjimku tvoří jen velmi nekvalitní přípravky s tak velkými částicemi Ag, které jsou již samy o sobě schopny ovlivňovat průchod světla (rozptyl+absorpce) a mají již pouhým pohledem viditelné, slabě zlatavé – žlutohnědé zabarvení. Proto by měl každý spotřebitel vyžadovat certifikát kvality s uvedenou distribucí, velikostí částic a koncentrací dispergovaného stříbra k zakoupené šarži.  V případě, že se mu zdráhá prodejce, popř. výrobce, dané údaje z jakéhokoliv důvodu poskytnout, měl by se spotřebitel obrátit na jiného dodavatele, který bude schopen mu garantovat kvalitu a složení svého prodávaného produktu.

Vysoká kvalita koloidního stříbra – tj. dostatečně dispergované co nejmenší částice, neovlivňuje jen praktickou účinnost přípravku, jeho životnost a stabilitu, ale i další významný parametr pro finálního spotřebitele. Tímto parametrem je celková spotřeba kovového stříbra a jeho zadržování v lidských tkáních. Z logiky věci vyplývá, že pokud dosáhneme koloidu tvořeného dostatečně malými částicemi, celková účinná dávka stříbra na hmotnost člověka může být 1 000 x a dokonce i 10 000 x nižší, než je tomu u přípravků s částicemi s velikostí v řádech stovek nm.  Celkové zatížení organismu je daleko nižší při zachování stejně vysoké účinnosti. Efektivita užití je tak daleko vyšší.  Co se týče dlouhodobého působení na organismus, je důležité, že malé částice v řádech 1 – 20 nm bez problému procházejí tkáňovými strukturami a přirozenými cestami jsou vylučovány z těla ven, aniž by docházelo k jejich bioakumulaci v organismu.

Ukázky fotografií částic námi vyrobeného koloidního stříbra zachycených na filtru pod mikroskopem při použitém měřítku 50 a 100 nm.


Slogan